طول مدت هفته به موضوعات و طبقه بندی موضوعات فکر مکیردم و چندین برگ کاغذ هم براش نوشتم و کلی پایین و بالا کردم ، از موضوعاتی که تا با الان براش نوشته بودم و موضعاتی که دوس داشتم براش بنویسم ، اتفاقا برای موضوعاتی که دوست داشتم بنویسم کلی عنوان پیدا کردم اما آدم باس با خودش رو راست باشه ....
تا به الان هزار و اندی روز میگذرد و روال همین جور بوده ، پس یکشبه این روال تغییر نخواهد کرد ...پس تصمیم گرفتم همین موضوعات رو طبقه بندی بهتر کنم و به اضافه اینکه در هفته پیش رو اگر مطلب جدیدی نوشتم که در هیچ طبقه بندی قرار نگرفت از اون زمان یک دسته جدید ایجاد کنم ...
پس با این مدل به امید خدا و صد البته با وقت گذاشتن خودم شروع خواهم کرد ...

1- یادداشت های روزانه
2- توسعه فردی
3- محتوای به درد بخور در وب
4- آموزش و دوره های آموزشی
5- با هم کتاب بخوانیم