قشمفک کنم بعد حدود 2 سال یه فرصت پیدا شدش برا یه سفر چند روزه ....

(قشم - استان هرمزگان)

این عکسا با یه آهنگ خوب میچسبن