پاییز بیشتر با فصل عشق و عاشقی پیوند خورده است.

به لحظات ناب دو نفره ، به دست هم گرفتن های یواشکی و دویدن زیر بارون ، به راه رفتن های طولانی با زمزمه خش خش برگ ها زیر پایمان.

اما سوال :

چرا پاییز؟

چرا با این فصل اینگونه احساس میکنیم؟

چرا در پاییز بیشتر عمیق میشویم؟

چرا بیشتر به رنگ ها توجه میکنیم؟

چرا بیشتر صدای برگ های خزان شده برایمان جذاب است؟

چرا بیشتر به زیبایی توجه میکنیم؟

و هزاران چرای دیگر...

برایم سوال است...