عکس زیر مربوط میشه به چند ساعاتی گپ و گفت در مورد بازاریابی نمایشگاهی ...

دوستانم از 15 اردیبهشت ماه الی 18 اردیبهشت در نمایشگاه بین المللی صنایع فرش ماشینی تهران شرکت میکنند.

بازاریابی نمایشگاهی