هیچ گونه سنخیتی این آهنگ باهم نداره و یا ایکه به قول دوستان هیچ گونه خاطراتی ندارم باهاش ...

اما نمیدونم تو یک هفته اخیر چندین ساعت و چند صد مرتبه به طور متوالی گوشش کردم ....

برا خودم الان سواله که چرا رو این آهنگ قفل کردم ....

به موج ها بگو کمی یواش تر بهم زنند
حوالی تو یک نفر دلی به دریا زده است