فک نکنم کسی نباشه از بین دوستانم که ندونه من با دیدن یه حیون و پرنده زیادی ذوق مرگ میشم ....

اینا رو هم چند شب پیش دیدم و به قدری ذوق زده شدم که آدمهای تو پیاده رو خندشون گرفته بود

عکسهای قشنگش رو با شماها به اشتراک میزارم

جوجه اردک

جوجه اردک