🍀🌺   مردان سخت عاشق میشوند؟!مرد را با میزان موفقیت وی می سنجند،در ارتش وسیاست وتجارت داشتن قلبی گرم ومهربان نوعی نقص وضعف محسوب میشود،بنابراین احساس همدردی  نیز چیزی است پنهان کردنی وحتی گاهی شرم آور!

بنابراین مردان برای تعلق پیدا کردن وعاشق شدن که در دل خود وابستگی ودلبستگی بدنبال دارد به شدت دلهره دارند وتا میتوانند در این عرصه از قلب خود مراقبت میکنند،

بنابراین پیش دوستان خود لاف میزنند که این یا آن را سر کار گذاشته اند واصلا عاشقی در کار نیست.

آنها میترسند دلتنگ شوند وکم کم تمرکزشان را از دست بدهند ودوباره به مانند موجودی ضعیف در دستان وآغوش زنان  به گل بشینند ودیگر از هیبت واستقلال آنها خبری نباشد .

اما آنها همیشه این تضار را دیده اند که چقدر تایید شدن توسط زنی که به او تعلق خاطر دارند جادویی سحر آمیز برای قدرتمند عمل کردن آنهاست ویک تایید چشمی میتواند چه انرژی وصف ناپذیری به مرد بدهد وبه همین علت است که مردان به نقد شدن توسط زنانی که دوسشان دارند بسیار حساس هستند وواکنش تند میدهند.

بنابراین مردان به تعادل نرسیده زنان زندگی خود را به مانند بازی یو یو جذب ودفع میکنند تا روزی که موفق شوند بفهمند وابسته شدن ودلبسته شدن میتواند ضعیف شدن معنا ندهد چون زن مقابل آنها هم فهمیده است باید به مردان برای اعتماد کردن دوباره وقت داده ومیل به کنترل آنها را کنار گذاشت تا مردان بپذیرند زنانی وجود دارند که عشق واستقلال مردان را باهم به رسمیت میشناسند و...

سهیل رضایی

پ ن : وقت کردید نوشته های سهیل رضایی رو دنبال کنید ....