کمی برای علی رضا شیری.....
(در چند روز آینده مطلب رو کامل میکنم)


گزارشی از یک کلاس